ایمیل
رمزعبور

نمایندگی فیروزی
(کد 2423 بیمه پاسارگاد)

بیمه عمرو تامین آتیه چیست؟

این بیمه نامه باپرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه برای اشخاص انجام می شود که علاوه برپوشش های بیمه ای،بخش پس انداز و سرمایه گذاری هم درآن درنظرگرفته شده است.هرشخص می تواند خود یاسایراعضای خانواده و خویشاوندانش رابیمه کند.
پوشش ها و مزایای بیمه عمر:

 1. پوشش آتشسوزی منزل مسکونی
 2. پنج نوع بیماری خاص شامل: سرطان –پیونداعضاء اصلی بدن – عمل قلب باز –سکته قلبی – سکته مغزی
 3. غرامت ازکارافتادگی کامل و دائم به هرعلت،به همراه معافیت از پرداخت حق بیمه
 4. هزینه پزشکی متحمل شده در اثرحادثه
 5. غرامت نقص عضو در اثر حادثه
 6. غرامت فوت عادی
 7. غرامت فوت بر اثرحادثه
 8. بیمه تکمیل درمان
 9. وام بدون ضامن
 10. تخفیف 5تا 20درصدی بیمه شخص ثالث اتومبیل
 11. تخفیف 10تا30درصدی بیمه بدنه اتومبیل
 12. تا40درصد تخفیف بیمه حوادث،آتشسوزی،جامع مسافرتی

هرشخص علاوه براینکه باحق بیمه پرداخت شده خود را در مقابل خطرات ذکرشده بیمه می کند،می تواندپس از پایان مهلت بیمه نامه،خق بیمه خود را به همراه سود تعلق گرفته به آن از شرکت بیمه دریافت کند.
حداقل مدت این بیمه نامه 5سال و حداکثر30سال و تاسقف سنی 70سال می باشد.و ز یک نوزاد تازه متواد شده تافرد65ساله می تواندلقدام به انجام بیمه کند.
حداقل مبلغ حق بیمه 20هزارتومان و حداکثرآن با توجه به توان مالی شخص می باشدکه به 4روش ماهانه،سه ماهه،شش ماهه و سالانه می تواند پرداخت شود.
و هرچه طریقه پرداخت به شکل بلندمدت تر باشد،سود بیشتری را در بر میگیرد.
سود پرداختی به صورت تضمینی ومطابق با ستون ارزش بازخریدجداول استعلام به صورت تلفیقی از18 و 15درصد می باشد.
همچنین سود18 و20 درصدهم به صورت پیش بینی اعلام شده است.
و نیزقابل توجه است که درصورت افزایش سود شرکتف85درصد این سود تحت عنوان اوراق مشارکت به بیمه گذاران تعلق می گیرد.
شخصی که حق بیمه را پرداخت می کند بیمه گذار نامیده می شودکه هرنوع تصمیم گیری و انعقاد بیمه و تغییرات،باتایید بیمه گذار انجام می شود.
و شخصی که از پوشش های بیمه ای بهره مند می شودبیمه شده نامیده می شودکه در صورت داشتن شرایط،بیمه شده و بیمه گذار می توانند یک نفر باشند.
افرادی که از سرمایه این بیمه نامه،چه درصورت حیات بیمه شده و چه درصورت فوت او استفاده می کنند،ذینفع محسوب می شوند.
که بر اساس صلاح دید بیمه گذار،اشخاص ذینفع به صورت وراث قانونی و یا به صورت جداگانه باذکرنام و درصد مشخص می شود.
این بیمه نامه شامل قانون انحصار وراثت و مالیات نمی باشد و هیچ تداخل و منافاتی باداشتن سایربیمه ها برای اشخاص ایجاد نمی کند.


طراحی توسط گروه نرم افزاری المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف