ایمیل
رمزعبور

نمایندگی فیروزی
(کد 2423 بیمه پاسارگاد)

تخفیف هایی که به بیمه گذاران بیمه عمر داده می شود

طبقه بندی بیمه گذاران بر مبنای مبلغ ذخیره ریاضی و سپرده بیمه نامه

طبقه

۱

۲

۳

۴

۵

۶

جمع ذخیره ریاضی و سپرده

( میلیون ريال)

۰ تا ۳

۳ تا ۱۰

بیش از ۱۰ تا ۳۰

بیش از ۳۰ تا ۱۰۰

بیش از ۱۰۰ تا ۲۰۰

بیش از ۲۰۰


جدول تخفیف بر اساس طبقه بندی بیمه گذاران

طبقه/رشته(درصد)

ثالث

بدنه

آتش سوزی منزل مسکونی

حوادث انفرادی

درمان مسافرتی

۱

۵

۱۰

۲۰

۲۰

۱۰

۲

۷/۵

۱۵

۲۰

۲۰

۱۵

۳

۱۰

۲۰

۳۰

۳۰

۲۰

۴

۱۲/۵

۲۵

۳۰

۳۰

۲۵

۵

۱۵

۳۰

۳۵

۳۵

۳۰

۶

۲۰

۳۵

۴۰

۴۰

۳۵