ایمیل
رمزعبور

نمایندگی فیروزی
(کد 2423 بیمه پاسارگاد)

از کار افتادگی کامل و دائم به هر علت

هرگاه شخص بیمه شده در اثر حادثه و بیماری و...به طور کامل از کار افتاده شود به گونه ای که قادر به پرداخت حق بیمه خویش نباشد این پوشش به وی تعلق می گیرد. به این شرح که در هر سال بیمه ای ، که از کار افتادگی اتفاق افتاده به میزان تعهد همان سال مبلغی به عنوان غرامت (کمک درمان) به وی پرداخت می شود. به اضافه اینکه حق بیمه ی شخص بیمه شده به میزان تعداد ماه های باقی مانده از مدت بیمه ای از طرف ایشان توسط شرکت بیمه پرداخت می شود. و سایر پوشش ها و ذخیره بیمه ای بدون اینکه مبلغی کسر شودمطابق قبل ادامه پیدا می کند. اگر از کار افتادگی در اثر حادثه باشد این پوشش از همان ابتدای بیمه و با پرداخت اولین حق بیمه قابل استفاده است. ولی در صورتی که به هر دلیل به جز حادثه باشد، نیازمند گذر یک سال از شروع بیمه است. غرامت از کارافتادگی و معافیت از پرداخت حق بیمه از سن 15 سالگی تا 60سالگی و حداکثرتا 40 میلیون تومان، شخص بیمه شده را پوشش می دهد .


طراحی توسط گروه نرم افزاری المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف